ASPForums.Net RSS Feedhttp://www.aspforums.net/Handlers/RSS.ashxLatest additions to the content that appears on ASPForums.Net(c) 2019 www.aspforums.com. All rights reserved.Assign Text to LinkButton on Click using jQuery in ASP.Net<p>Hi <a class="username" rel="nauna"> nauna</a>,</p> <p>Refer below sample.</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>HTML</strong></span></p> <pre class="brush: html">&lt;html xmlns=&#34;http://www.w3.org/1999/xhtml&#34;&gt; &lt;head runat=&#34;server&#34;&gt; &lt;title&gt;&lt;/title&gt; &lt;script type=&#34;text/javascript&#34; src=&#34;https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js&#34;&gt;&lt;/script&gt; &lt;script language=&#34;javascript&#34; type=&#34;text/javascript&#34;&gt; function disablethis() { $(&#34;[id*=LinkButton1]&#34;)[0].innerText = &#34;Processing...&#34;; return false; } &lt;/script&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;form id=&#34;form1&#34; runat=&#34;server&#34;&gt; &lt;div&gt; &lt;asp:LinkButton ID=&#34;LinkButton1&#34; runat=&#34;server&#34; OnClientClick=&#34;javascript:return disablethis()&#34; Text=&#34;register&#34;&gt;&lt;/asp:LinkButton&gt; &lt;/div&gt; &lt;/form&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Screenshot</strong></span></p> <p><img src="https://i.imgur.com/EInSkkO.gif" alt="" width="249" height="186" /></p>https://www.aspforums.net:443/Threads/187894/Assign-Text-to-LinkButton-on-Click-using-jQuery-in-ASPNet/https://www.aspforums.net:443/Threads/187894/Assign-Text-to-LinkButton-on-Click-using-jQuery-in-ASPNet/Tue, 20 Aug 2019 02:02:05 GMT