ASPForums.Net RSS Feedhttp://www.aspforums.net/Handlers/RSS.ashxLatest additions to the content that appears on ASPForums.Net(c) 2019 www.aspforums.com. All rights reserved.Reduce (Decrease) height of Bootstrap DatePicker Widget<p>Hi <a class="username" rel="sagarnayak"> sagarnayak</a>,</p> <p>Please efer the below code.</p> <div class="demo_block"> <pre class="brush: html">&lt;html xmlns=&#34;http://www.w3.org/1999/xhtml&#34;&gt; &lt;head runat=&#34;server&#34;&gt; &lt;title&gt;&lt;/title&gt; &lt;script type=&#34;text/javascript&#34; src=&#34;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js&#34;&gt;&lt;/script&gt; &lt;script type=&#34;text/javascript&#34; src=&#34;http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/js/bootstrap.min.js&#34;&gt;&lt;/script&gt; &lt;link rel=&#34;stylesheet&#34; href=&#34;http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/css/bootstrap.min.css&#34; /&gt; &lt;link rel=&#34;stylesheet&#34; href=&#34;https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datepicker/1.5.1/css/bootstrap-datepicker.css&#34; /&gt; &lt;script type=&#34;text/javascript&#34; src=&#34;https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datepicker/1.5.1/js/bootstrap-datepicker.min.js&#34;&gt;&lt;/script&gt; &lt;script type=&#34;text/javascript&#34;&gt; $(function () { $(&#39;.form-control&#39;).datepicker(); }); &lt;/script&gt; &lt;style type=&#34;text/css&#34;&gt; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; body &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; { &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; line-height: 0; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; } &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .dropdown-menu &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; { &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-size: 10px; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; } &nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;/style&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;form id=&#34;form1&#34; runat=&#34;server&#34;&gt; &lt;div class=&#34;input-group date datepicker col-md-6 col-xs-6&#34; data-date=&#34;&#34; data-date-format=&#34;dd MM yyyy&#34; data-link-field=&#34;dtp_input2&#34; data-link-format=&#34;yyyy-mm-dd&#34; style=&#34;max-width: 155px&#34;&gt; &lt;input id=&#34;input&#34; class=&#34;form-control&#34; size=&#34;16&#34; type=&#34;text&#34; value=&#34;&#34;&gt; &lt;span class=&#34;input-group-addon&#34;&gt;&lt;span class=&#34;glyphicon glyphicon-calendar&#34;&gt;&lt;/span&gt; &lt;/span&gt; &lt;/div&gt; &lt;/form&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre> <a class="demo button orange btn btn-red">Demo</a></div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>https://www.aspforums.net:443/Threads/148811/Reduce-Decrease-height-of-Bootstrap-DatePicker-Widget/https://www.aspforums.net:443/Threads/148811/Reduce-Decrease-height-of-Bootstrap-DatePicker-Widget/Thu, 07 Jan 2016 06:20:17 GMT